Efsaneler

ZENG襤N KRAL VE SLEYMAN PEYGAMBER EFSNES襤:

Vaktiyle Zengibar Saraylar覺nda, d羹nyan覺n en zengin kral覺 otururdu. Onun hazinelerinin anahtarlar覺n覺 k覺rk kat覺r ta覺rd覺. O zaman S羹leyman Peygamber devriydi. Hazreti S羹leyman, inlere ve cinlere, b羹y羹k, k羹癟羹k hayvanlara, yery羹z羹n羹n b羹t羹n mahl羶klar覺na h羹kmeden 繹hreti d羹nyay覺 tutmu bir peygamberdi. O, kralla mektupla覺yor, g繹r羹medikleri halde birbirlerini adeta seviyorlard覺. Birbirlerine el癟iler yolluyor, hediyeler g繹nderiyorlard覺. Nihayet bir g羹n, g繹r羹mek arzusunu duydular. S羹leyman Peygamber, kral覺 pay覺taht覺na davet etti.
Kral haz覺rl覺k yapt覺. Vezirlerini, vekillerini alarak debdebe ile yola 癟覺kt覺. Aylarca seyahatten sonra Sultan S羹leyman覺n payitaht覺na vard覺. Bata Sultan S羹leyman olmak 羹zere pay覺taht覺n b羹t羹n halk覺, kral覺 kar覺lamaya 癟覺kt覺. Kral覺, elmasl覺, incili taht覺revanlar i癟inde, d羹nyada misli kurulmam覺 muhteem saraylara g繹t羹r羹p misafir ettiler.
Sultan S羹leyman, d羹nyada hi癟bir h羹k羹mdara nasip olmayan 癟ok debdebeli bir saltanat s羹r羹yordu. D羹nyada mevcut b羹t羹n mahluklar onun iaretine bak覺yorlar, her buyurduunu an覺nda ifa ediyorlard覺. 羹nk羹 O, b羹t羹n d羹nya mahluklar覺n覺n dilini biliyor ve onlarla konuuyordu. B羹t羹n d羹nya 羹lkelerinde Onun ferman覺 dinleniyor, Onun h羹km羹 ge癟iyordu. Onun oturduu saraylar, dalar gibi b羹y羹k, cennetler gibi g羹zeldi. 襤te kral bu saraylarda aylarca misafir kald覺.
S羹leyman Peygamber, kral覺 kendi taht覺nda yan覺 ba覺nda oturttu. Ona, hi癟bir misafire g繹sterilmeyen itibar覺 g繹sterdi. Kral, d羹羹n羹lmesi ak覺llara zarar olan bu saltanat kar覺s覺nda hayretten hayrete d羹t羹. S羹leyman覺n h羹k羹mlerini iitti, adaletini g繹rd羹. O, b羹t羹n mahluklar覺n peygamberi olduu i癟in yaln覺z insanlar覺n deil, b羹y羹k k羹癟羹k b羹t羹n mahluklar覺n davas覺n覺 g繹r羹r, b羹t羹n 羹lkelere adalet da覺t覺rd覺.
Bir g羹n taht覺nda oturup kralla konuurken bir ser癟e geldi. S羹leyman Peygamberin aya覺n覺 繹perek konumak i癟in m羹saade istedi. S羹leyman Peygamber m羹saade edince dedi ki :
- Ey h羹k羹mdarlar h羹k羹mdar覺 Sultan覺m! Vahi ormanlar覺n birinde u癟arken ab-覺 hayat覺 buldum. Ondan i癟en 繹lmez ve k覺yametlere kadar yaar. Eer siz de ebedilik s覺rr覺na ermek isterseniz, ferman buyurun, bir miktar getireyim.
S羹leyman Peygamber bir an d羹羹nd羹 ve sonra hemen getirmesini emretti. Minimini u癟tu ve uzaklara gitti.
Kral bu konumadan bir ey anlamam覺t覺. 羹nk羹 O, 繹teki faniler gibiydi, kular覺n dilinden anlam覺yordu. S羹leyman Peygamber, Ona her eyi olduu gibi anlatt覺. O zaman kral覺 b羹y羹k bir heyecan ald覺, i癟ini 癟ekti. Ah, O da ab-覺 hayattan bir yudum i癟ebilseydi.
Biraz sonra bir ser癟e kuu huzura geldi ve S羹leyman Peygamberden m羹saade alarak s繹ze balad覺 :
- Ey h羹k羹mdarlar覺n h羹k羹mdar覺 Sultan覺m! Demin huzurunuza gelip ab-覺 hayat覺 bulduunu s繹yleyen bir arkada覺mla g繹klerde kar覺lat覺m. Size ab-覺 hayat getirmek 羹zere vahi ormanlara u癟tuunu s繹yledi. Sultan覺m, m羹saade ederseniz o vahi ormanlardaki p覺narlardan 癟覺kan ab-覺 hayat覺n bir s覺rr覺n覺 size haber vereyim. Yery羹z羹n羹n benden baka hi癟bir mahl羶kat覺 bu s覺rr覺 bilmez. Ben de bunu bir tesad羹fle 繹rendim. Bu s覺r udur: Bu ab-覺 hayattan i癟en k覺yamete kadar 繹lmez, fakat onun bir 繹l癟羹s羹 vard覺r ve bu 繹l癟羹y羹 yerlerin ve g繹klerin, d羹nyalar覺n ve ahiretlerin, cennetlerin ve cehennemlerin yarat覺c覺s覺 ezeli ve ebedi Ulu Tanr覺dan bakas覺 bilmez. Eer bir kimse bu ab-覺 hayattan 繹l癟羹s羹z bir miktarda i癟erse, hayat覺 yine bir g羹n sona erer, fakat bu ab-覺 hayat覺n tesiriyle her y覺l dirilir ve sonra yine 繹l羹r. Ve bu hal k覺yamete kadar b繹yle devam eder. Ey benim d羹nyalara h羹kmeden Sultan覺m! Umar覺m ki bu s覺rr覺 anlad覺ktan sonra art覺k ab-覺 hayata tam璽h etmezsiniz.
Ser癟e kuu bunlar覺 s繹yledikten sonra m羹saade al覺p huzurdan 癟覺kt覺 ve gitti.
Biraz sonra birinci ser癟e kuu gagas覺n覺n ucunda bir mee palamudunun minimini y羹ks羹羹 olduu halde huzura geldi. 襤癟inde hemen hemen bir yudumluk ab-覺 hayat vard覺. S羹leyman Peygamber, y羹ks羹羹 ald覺 ve az覺na g繹t羹recei yerde yerlere serpti. Ab-覺 hayat覺n damlalar覺 kar gibi beyaz mermerlerin 羹zerine d羹t羹. Bunu g繹ren misafir kral hemen f覺rlad覺 ve yerlere kapanarak su damlalar覺n覺 yalad覺. O, bunu o kadar 癟abuk yapm覺t覺 ki; S羹leyman Peygamber 繹nlemeye vakit bulamam覺t覺. Kral bunu yapm覺t覺. 羹nk羹; ikinci ser癟e kuunun huzura niye geldiini ve neler s繹ylediini anlayamam覺t覺.
Kral, S羹leyman Peygamberin pay覺taht覺ndan hemen o g羹n ayr覺ld覺 ve saray覺na d繹nd羹. Yapt覺覺 bu yanl覺l覺覺n tasas覺na dayanamayarak bir zaman sonra 繹ld羹. Anahtarlar覺n覺 k覺rk kat覺r覺n ta覺d覺覺 ve yerini kendisinden baka kimsenin bilmedii alt覺n ve m羹cevher dolu hazinelerini b覺rakt覺.
imdi her y覺l bir defa dirilir, g繹zlerini a癟ar, dudaklar覺n覺 oynat覺r, etraf覺ndakilere sorar :
- Bozk覺r yeni mi giyer, eski mi giyer ?
Eer :
- Yeni giyer! derlerse anlar ki; Bozk覺rl覺lar yerleri kaz覺p araya araya kendisinin hazinelerini bulmular, fakirlikten kurtulup zengin olmular, al kumalardan yeni elbiseler kuan覺p giyinmiler.
Eer :
- Eski giyer! derlerse anlar ki; Bozk覺rl覺lar yerleri kaz覺p arad覺klar覺 halde kendisinin hazinelerini bulamam覺lar, fakirlikten kurtulamam覺lar, al kumalardan elbise yap覺p giyinememiler, s覺rtlar覺ndaki eski elbiselerle kalm覺lar...

襤sauria Antik Kentinde Bir Kaya Mezar覺
襤sauria Antik Kentinde Bir Kaya Mezar覺.
(Belki de Zengin Kral覺n Mezar覺d覺r!)

EFSNE ZER襤NE AIKLAMALAR: 襤sauria Antik Kentinde; Roma ve Bizans mimari tarzlar覺na ait savunma ama癟l覺 olarak yap覺lan: kilise, zafer taklar覺, kaya mezarlar覺, kuleler, kale surlar覺, mezarl覺klar, ehir kap覺lar覺, halk meydan覺 gibi kal覺nt覺lar mevcut durumdad覺r.
襤sauria Antik Kentindeki harabeler sebebiyle zaman i癟erisinde, define veya hazine aray覺c覺lar覺 taraf覺ndan ka癟ak kaz覺lar覺n yap覺ld覺覺, buradaki eserlerin uursuz bir ekilde tahrip edildii 癟evre k繹yl羹ler taraf覺ndan s繹ylenmektedir.

Bozk覺r Zengibar Kalesi
Bozk覺r Zengibar Kalesi
(襤sauria Antik Kenti Harabeleri)

Bu durumun 繹nlenmesi amac覺yla; 襤sauria Kenti (Zengibar Kalesi), Konya K羹lt羹r ve Tabiat Varl覺klar覺 Kurulunun, 11.09.1987 g羹n ve 250 say覺l覺 karar覺 ile S襤T Alan覺 haline getirilmitir.
Zengin Kral ve S羹leyman Peygamber Efs璽nesi, Halkevi Yay覺nlar覺n覺n 1942 y覺l覺nda 癟覺kard覺覺 Konya Mecmuas覺n覺n 40. say覺s覺na ait 52., 53. ve 54. sayfalar覺nda Fevzi SELEN imzas覺 ile yay覺nlanan Zengibar Harabeleri adl覺 gezi yaz覺s覺ndan al覺nm覺t覺r.
Menk覺beye, Zengin Kral ve S羹leyman Peygamber Efs璽nesi ismi taraf覺m覺zdan verilmi olup, efs璽nede g羹ncelletirme ama癟l覺 olarak k羹癟羹k deiiklikler yap覺lm覺t覺r. Fevzi SELENin naklettii bu menk覺be, destan veya efs璽ne, Zengibar Kalesinin 癟evresinde o vakitlerde yaayan ad覺 verilmeyen bir k繹yl羹n羹n az覺ndan dinlenmitir. Kanaatimize g繹re bu k繹yl羹, Ulup覺nar K繹y羹nden olsa gerektir. Zengibar Kalesinin 癟evresinde bulunan kasabalar覺m覺z ve k繹ylerimizde Zengin Kral ve S羹leyman Peygamber ile ilgili 癟eitli varyantlarla Zengin Kral ve S羹leyman Peygamber Efs璽nelerinin s繹ylendii kanaatinde olduumuzu da belirtmek isteriz.

Yay覺nland覺覺 02 Austos 2006 tarihinden itibaren 62667 kez okundu.
G羹ncellenme Tarihi: 17 Ocak 2011

 

Son Yorumlar

@H羹seyin Ali KINA "Caminizi 25.03.2012 tarihinde gezip g繹rmek nasip oldu.Ger癟ekten 癟ok g羹zel bir..." devam覺
@evket "Yaz覺 baka g羹zel,K覺覺 baka g羹zel bu Bozk覺r neden bu kadar g羹zel." devam覺
@mehmet "Bozk覺r覺m覺zda bu t羹r faliyetlerin olmas覺 bir bozk覺rl覺 olarak gurur verici.Kan..." devam覺

Yeni Kat覺lanlar

imparator
ummuhan
konya42
alimeyre60
ahmet
sinan
kocatepe
alis
delikurt
macarlar

bozkir.net

Sitemizin i癟erii Creative Commons 3.0 ile lisanslanm覺t覺r.
襤癟eriimizin yazarlar覺m覺z taraf覺ndan 羹retilen k覺sm覺, ticari ama癟lar haricinde kaynak g繹sterilerek kullan覺labilir. Sitemiz hakk覺nda detayl覺 bilgi i癟in Hakk覺m覺zda b繹l羹m羹ne bakabilirsiniz.

RSS - Facebook - Twitter