Efsaneler

BATTAL GAZ襤 EFSNES襤:

Seyit Battal Gazi, 羹lkeler fethederek, Zengibar Kalesi kar覺s覺ndaki s覺rtlar覺n ard覺na kadar gelmiti. Bu kaleyi de fethetmek istiyordu. Fakat; Zengibar ile kendi askerlerinin bulunduu yer aras覺ndaki u癟urumlar覺 a覺p Zengibar Kalesine ulamak, her babayiidin harc覺 deildi. O 癟ok ak覺ll覺 ve usta bir kumandand覺. Ne askerini k覺rar, ne de istediinden vazge癟erdi. Battal Gazi d羹羹nd羹, ta覺nd覺. Ertesi sabah kimseye haber vermeden k覺l覺覺n覺 deitirerek bir 癟er癟i oldu, omuzuna bir heybe alarak, i癟ine boncuk ve dokuma koydu. Zengibar Kalesinin kap覺s覺na geldi. N繹bet癟iler ne istediini sorunca, O da fakir bir 癟er癟i olduunu, eer m羹saade ederlerse 羹癟 be ak癟elik al覺 veri edip 癟oluk 癟ocuunun ekmeini kazanaca覺n覺 s繹yledi. N繹bet癟iler Onun kurnazl覺覺n覺 anlamad覺lar, 羹phelenmediler ve m羹saade verdiler. Al覺 veri bahanesi ile her yere girdi 癟覺kt覺. Her k覺y覺y覺 buca覺 繹rendi. Kaledeki kuvveti anlad覺ktan, kalenin neresinden h羹cum edileceini tasarlad覺ktan sonra da kaleden 癟覺kt覺 ve kararg璽h覺na d繹nd羹. 襤lk ii askerlerine emir vermek oldu :
- Civar k繹ylerde ne kadar boynuzlu hayvan ve ne kadar i癟 ya覺 varsa toplay覺p, bana getirin.
Askerleri hemen da覺ld覺lar ve b羹t羹n boynuzlu hayvanlarla toplayabildikleri yalar覺 getirdiler. Seyit Battal Gazi, bu i癟 yalar覺ndan mumlar yapt覺rd覺, haz覺rlatt覺. Gece olunca askerler mumlar覺 hayvanlar覺n boynuzlar覺na diktiler ve fitillerini yakt覺lar.
O gece, karanl覺k ve sessiz bir geceydi. Birden bire davullar 癟almaya balad覺. Boynuzlar覺nda yanar mumlar dikili hayvanlar, b羹t羹n h覺zlar覺 ile Zengibar Kalesinin kar覺s覺ndaki s覺rt覺 aarak kaleye doru komaya balad覺lar. Fakat; bu kalede bulunan askerler gece karanl覺覺nda uzaktan me璽lelerle koarak gelenlerin hayvan s羹r羹s羹 olduunu fark edemediler. T羹rk Askerlerinin ellerinde me璽leler ta覺yarak kaleye h羹cum ettiklerini zannettiler. Karanl覺klar i癟inde s覺rt覺 aarak yaklaan me璽lelerin kum gibi kalabal覺k olduunu g繹r羹nce pek b羹y羹k bir ordunun sald覺rd覺覺na inand覺lar.
- Bunlar覺n 癟覺ral覺s覺 bu kadar, ya 癟覺ras覺z覺 kim bilir ne kadard覺r? diyerek kar覺 koymaktan vazge癟tiler ve bir tek ok bile atmadan kimi vadilere inip ka癟t覺lar, kimi de kendilerini u癟urumlardan att覺lar. Seyit Battal Gazi, b繹ylece bir tek ehit vermeden kaleyi fethetti.
襤te buralar覺, b繹ylece T羹rk 襤li oldu...

Battal Gazi Efs璽nesinin Domas覺na Sebep Olan Zengibar Kalesi
Battal Gazi Efs璽nesinin Domas覺na Sebep Olan Zengibar Kalesi

EFSNE ZER襤NE AIKLAMALAR Bozk覺r Halk覺 taraf覺ndan Zengibar Kalesi olarak bilinen b繹lge, Bozk覺r 襤l癟e merkezine 16 km. uzakl覺ktad覺r. Antik 癟ada 襤sauria Kenti olarak yap覺lan ehre ait harabeler, ge癟en onca zamana kar覺 as覺rlara meydan okurcas覺na g羹n羹m羹ze kadar gelebilmitir.
Zengibar Kalesi; Bozk覺r 襤l癟esi s覺n覺rlar覺 i癟inde bulunan Konya Ovas覺n覺 Toroslara balayan y羹ksek tepelerden birisi 羹zerinde yer al覺r. Denizden ortalama y羹kseklii, burada arat覺rma ve inceleme yapan sanat tarih癟ileri taraf覺ndan 1.750 metre olarak tespit edilmitir.
evreye hakim bir tepe 羹zerinde bulunan ve halk覺m覺z aras覺nda Zengibar Kalesi olarak bilinen y羹ksekliin; kuzeydousunda Hac覺lar K繹y羹, g羹neyinde I覺klar K繹y羹 ile Hisarl覺k Kasabas覺, bat覺s覺nda Yazdam覺 K繹y羹, kuzeybat覺s覺nda Ulup覺nar K繹y羹 bulunmaktad覺r.
Antik 癟ada 襤sauria Ey璽leti olarak bilinen b繹lgenin bakenti olan u andaki bilinen ismiyle, Zengibar Kalesine antik 癟ada 襤sauriapolis denilmekteydi. 襤saurial覺lar adl覺 sava癟覺 ve korsan bir kavmin kurmu olduu Antik 襤sauria Kentinin, zaman i癟erisinde 襤saurial覺lar, Galatyal覺lar, Romal覺lar aras覺nda 癟覺kan savalar neticesinde el deitirdii, bu el deitirmeler neticesinde bazen k覺smen, bazen de tamamen tahrip, daha sonra yeniden imar ve tahkim edildii hakk覺nda bilgiler veren hemehrimiz Sel癟uk niversitesi retim yesi Yrd. Do癟. Dr. Mustafa YILMAZ; 襤sauria B繹lgesinin M.S. 395 y覺l覺nda Roma 襤mparatorluunun ikiye ayr覺lmas覺 sebebiyle Dou Roma, yani Bizans 襤mparatorluunun s覺n覺rlar覺 i癟inde kald覺覺n覺, 襤saurian覺n Bizansl覺lar i癟in 繹neminin M.S. 867 tarihine kadar devam ettiini, bu tarihten sonra 襤saurian覺n Bizans nazar覺nda g繹zden d羹t羹羹n羹 Sel癟uk niversitesi i癟in 1995 y覺l覺nda haz覺rlam覺 olduu, Heykeltral覺k A癟覺s覺ndan 襤sauria B繹lgesi Fig羹rl羹 Mezar An覺tlar覺 adl覺 doktora tezinde belirtmektedir.
Anadolu, Sel癟uklular gelmeden 繹nce 襤sl璽m lemi ile temas halinde idi. Ta Hz. mer, Hz. Osman devirlerinde 襤sl璽m ordular覺 bu topraklara gelmilerdi. Emeviler ve Abbasiler zaman覺nda 襤sl璽m Ordular覺 defalarca Anadoluyu bir batan bir baa ge癟erek Bizans覺n devlet merkezi Kostantiniyyeyi (襤stanbul) kuatm覺lard覺. Fakat Emeviler ve Abbasiler, mer b. Abd羹laziz zaman覺 hari癟 bu topraklarda hasbi bir cihat ve fetih ruhunu yaatamam覺lard覺. Bu arada yaln覺z destanlaan Emevi komutan覺 Battal Gaziyi (Abdullah el-Battal-l羹m羹:739-740) hari癟 tutmak gerekmektedir. Halk覺n g繹nl羹nde yer tutan ve Peygamber soyundan olmad覺覺 halde Seyyid denilen Battal Gaziyi harekete ge癟iren mal, m羹lk, 繹hret, ganimet ak覺 deildir. dil, samimi, ahl璽kl覺 bir kahraman olan Battal Gazi, gaza ve ehadet ak覺na sahiptir. Onun, Anadolu insan覺 ile 襤sl璽m aras覺na gerilen Bizans y繹netimini en olmad覺k us羹ller ve ferdi kahramanl覺klarla yata覺nda vurmas覺, halk覺n g繹z羹ndeki Bizans mitini y覺km覺t覺r. Bizans kuatmas覺 hatta Bizans 襤mparatorunu ka癟覺rmas覺 da vuku bulan Battal Gazi, Anadoluda eh璽det erbetini i癟ince unutulmam覺t覺r. Aksine Onun samimiyet ve yiitlii dillere destan olarak Battaln璽melerle yaam覺, araya as覺rlar girse de Danimendoullar覺na ayn覺yla ge癟mitir. Battal Gazi, Anadolu insan覺nca o kadar benimsenmitir ki, Danimentliler, asl覺 olmad覺覺 halde Battal Gazi soyundan olduklar覺n覺 s繹ylemilerdir. Asl覺nda Bizansa, Ha癟l覺ya kar覺 m羹cadeledeki hasbilik ve azimde ortakl覺k vard覺. Onun i癟in Battal Gazinin kahramanl覺klar覺n覺 anlatan eserlere Danimendn璽meler denildi. Yiitlik, erlik, mertlik duygular覺 ile yorulmu M羹sl羹man T羹rk, Anadoluda Battal Gaziden iki as覺r sonra gaza ve cihad ak覺n覺 yeniden yakt覺.
Bozk覺r Zengibar Kalesi ile ilgili Battal Gazi Efs璽nesine Bozk覺r Battaln璽mesi ad覺 verilmesi de herhalde yerinde olacakt覺r. 羹nk羹, Battal Gazinin; en olmad覺k us羹ller ve ferdi kahramanl覺klar覺 ile Bizans覺 yata覺nda, yani 襤sauriada vurmas覺n覺n bir 繹rnei de, Zengibar Kalesinin Battal Gazi taraf覺ndan fethedilmesinde g繹r羹lmektedir. Efs璽nemize g繹re T羹rk 襤li olduu belirtilen Zengibar覺n, yani Bozk覺r覺n ger癟ek anlamda T羹rk 襤li olmas覺 Battal Gaziden iki as覺r sonra ger癟eklemitir. T羹rklerin Anadoluya gelip yerlemeleri, 癟eitli keif hareketleri ve ak覺nlar覺n覺 m羹teakiben, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra olmutur.
Battal Gazi Efs璽nesi, Fevzi SELENin, 1927 y覺l覺n覺n yaz mevsiminde Bozk覺ra yapt覺覺 geziden sonra kaleme ald覺覺 Zengibar Harabeleri adl覺 gezi yaz覺s覺ndan al覺nm覺t覺r.
Menk覺beye Battal Gazi Efs璽nesi ismi taraf覺m覺zdan verilmi olup, efs璽nede g羹ncelletirme ama癟l覺 olarak k羹癟羹k deiiklikler yap覺lm覺t覺r. Fevzi SELENin naklettii bu menk覺be, destan veya efs璽ne, Zengibar Kalesinin 癟evresinde o vakitlerde yaayan ad覺 verilmeyen bir k繹yl羹n羹n az覺ndan dinlenmitir. Zengibar Kalesinin 癟evresinde bulunan kasaba ve k繹ylerimizde Battal Gazi ile ilgili 癟eitli varyantlarla Battal Gazi Efs璽neleri s繹ylendiine kesin olarak emin olduumuzu da belirtmek isteriz.

Zengibar Kalesi
Hakk覺nda Efs璽neler Yazd覺r覺p, Dillerde Dolat覺ran
Zengibar Kalesi

Yay覺nland覺覺 02 Austos 2006 tarihinden itibaren 62965 kez okundu.
G羹ncellenme Tarihi: 17 Ocak 2011

 

Son Yorumlar

@H羹seyin Ali KINA "Caminizi 25.03.2012 tarihinde gezip g繹rmek nasip oldu.Ger癟ekten 癟ok g羹zel bir..." devam覺
@evket "Yaz覺 baka g羹zel,K覺覺 baka g羹zel bu Bozk覺r neden bu kadar g羹zel." devam覺
@mehmet "Bozk覺r覺m覺zda bu t羹r faliyetlerin olmas覺 bir bozk覺rl覺 olarak gurur verici.Kan..." devam覺

Yeni Kat覺lanlar

imparator
ummuhan
konya42
alimeyre60
ahmet
sinan
kocatepe
alis
delikurt
macarlar

bozkir.net

Sitemizin i癟erii Creative Commons 3.0 ile lisanslanm覺t覺r.
襤癟eriimizin yazarlar覺m覺z taraf覺ndan 羹retilen k覺sm覺, ticari ama癟lar haricinde kaynak g繹sterilerek kullan覺labilir. Sitemiz hakk覺nda detayl覺 bilgi i癟in Hakk覺m覺zda b繹l羹m羹ne bakabilirsiniz.

RSS - Facebook - Twitter