Efsaneler

SANDI EFSNES襤:

Arazinin darl覺覺, kurakl覺覺 ve 癟orakl覺覺 ile 羹n salm覺 bulunan Bozk覺r Kazas覺n覺n b羹t羹n bu tabiat nank繹rl羹kleriyle alay eden Sula G繹l羹 m覺nt覺kas覺nda ve g繹l羹n dou k覺y覺s覺nda eski, pek eski zamanlarda bir bey yaarm覺.
Emeini topra覺n bereketi emrine vererek bol hububat elde edermi.
Y覺l覺n birinde Bozk覺r, belki Konya i癟in de fel璽ketli denilen bir mahsul y覺l覺nda kurakl覺k dolay覺s覺yla hemen tamamen suyu 癟ekilmi bulunan Sula arazisinden bereketli bir mahsul kald覺rm覺.
B羹t羹n uzak ve yak覺n k繹ylerin armut kurusundan un ve yaban dikenlerinden saman tedariki i癟in 癟覺rp覺nd覺klar覺 bir s覺rada kendisi, cimri bir zenginin kasas覺 titizlii ile ambarlar覺 羹zerinde titrer olmu. Ah覺rl覺 Nahiyesine ad覺n覺 veren ah覺r覺n sahibi bulunan civardaki Arvana herkes gibi daralm覺, bu beye kat覺rlar s覺rt覺nda altun g繹ndererek biraz buday ve saman tedarik etmek istemi. Bey, Arvana Beyi taraf覺ndan g繹nderilen altunlar覺, getiren hayvanlar覺n 繹n羹ne koymu; ne yapaca覺n覺 ne yapmak istediini hayret ve sab覺rs覺zl覺kla bekleyen Arvana Beyinin adamlar覺na d繹nerek alayl覺 bir ekilde :
-Ata verdim yemedi, ite verdim yemedi. Bu alt覺nlar olsa olsa sizin karn覺n覺z覺 doyururlar, bizim iimize yaramaz. G繹t羹r羹n bunu bana g繹nderene... diyerek zavall覺 Arvana Beyine buday ve saman yerine alt覺nlar覺n覺 iade etmi.
Bu insaniyetsizlikle hissizlikten ziyadesiyle nefret duyan ve gazaba gelen Arvana Beyi komusuna d繹nerek ve altunlar覺na bakarak: Dost sand覺md覺 demi. Her eye ramen emekle topraktan gayr覺 hi癟bir eyin insana vefak璽r olamayaca覺n覺 ifade etmek isteyerek bundan b繹yle zaman覺m覺za kadar Sand覺 ismini ta覺yacak olan k繹y羹n Beyinden, topra覺n覺 daimi surette suya gark etmek sureti ile intikam almak hevesine d羹m羹.
Kendi k羹癟羹k beyliinin s覺n覺rlar覺 i癟inde bulunan ve Sula G繹l羹nde bir dil gibi uzanan B繹lme Burnunun g羹neyi ile Kat覺r Tepesinin dou etekleri aras覺ndaki dar boaza, h璽l璽 bug羹n bile izlerine tesad羹f edilen geni seddi ina sureti ile g繹l羹 bir b羹y羹k ve 羹癟 k羹癟羹k d羹denden mahrum etmek ve yer alt覺ndaki mecralar覺n覺 kaybeden sular覺 g繹l羹n k覺y覺s覺nda ve g繹l羹n eteinde bulunan Sand覺 Beyi arazisine sald覺rtmak istemi.
Bug羹n nereden ve nas覺l getirildiine hayret edilen b羹y羹k kayalar覺 s覺ra s覺ra yerletirmekle ie balam覺. Bu s覺rada olu 繹lm羹.
Arvana Beyi:
-Olum 繹ld羹 ham t覺ra, bense kald覺m k覺r t覺ra; d羹nyada 繹l羹m olduunu bilseydim koymazd覺m ta 羹st羹nde ta.. demi.
Hi癟 beklenmeyen bu 繹l羹m, bir hi癟lik alemi olan d羹nyada intikam his ve hareketlerinin de boluunu Arvana Beyine bu suretle anlatm覺t覺r.

EFSNE ZER襤NE AIKLAMALAR:
Yukar覺da yaz覺lm覺 olan Sand覺 Efs璽nesi, M. Mesud KOMAN taraf覺ndan Konya Halkevi Dergisinin Eyl羹l 1942de yay覺nlanan 47. say覺s覺n覺n 29. ve 30. sayfalar覺ndan olduu gibi al覺nm覺t覺r.
Topra覺n覺n her kar覺 par癟as覺 i癟in ayr覺 bir efs璽neye sahip bulunan Bozk覺rl覺lardan dinlemitim. diye yazan M. Mesud KOMAN, efs璽ne ile ilgili a癟覺klamalar yapt覺覺 b繹l羹mde; efs璽neyi zaman覺n Bozk覺r Kaymakam覺 Sal璽hattin GRB襤Lden dinlediini, Arvanan覺n Sula G繹l羹n羹n g羹neyinde bir k繹y olduunu, g繹l羹n sular覺 癟oal覺nca k繹y羹n 繹n羹ndeki tabii k繹rfez de topra覺n veya yeralt覺nda bir su ak覺m覺n覺n mevcudiyetinin hissedildiini, Arvana (Avrana) Beyinin Etiler devrinde bu havalide h羹k羹m s羹ren Aravana Kral覺 olduunu, yeni Eti Devletini kuran uppiluliuman覺n son devirlerinde kendisine sadakatsizlik eden tabi devletlerden birinin de Aravana Devleti olduunu, Sand覺 Beyinin ise belki bir Eti Prensi olduunu, Arvana Krall覺覺 zaman覺nda bir tak覺m ehir ve kale harabelerinin mevcut olduunu, kalenin imdiki Arvana K繹y羹n羹n takriben be kilometre bat覺s覺nda T覺nastepe 羹zerinde bulunduunu, bu tepe civar覺nda ormanl覺k alan i癟inde 繹nemli y覺k覺nt覺lar olduunu, k繹yl羹lerin Arvana Kral覺n覺n yapt覺覺n覺 s繹yledii baraj覺n 繹nemli bir eser olduunu, bu eserin bir dadan bir daa uzanm覺 olmas覺 Arvana k繹y d羹denine (d羹den: g繹l ve denizdeki girdap, suyun d繹nerek ak覺p kaybolduu yer) doru g繹l羹n sular覺n覺 ak覺tmamak i癟in yap覺ld覺覺 hissini verdiini, Arvanan覺n T羹rk癟emizde boz dii deve anlam覺na geldiini belirtmektedir.
Eskiden Bozk覺r 襤l癟esine bal覺 olan eski ad覺yla Arvana olarak an覺lan yer, u anda Konya 襤li Seydiehir 襤l癟esine bal覺 atmakaya K繹y羹d羹r. atmakaya K繹y羹n羹n 6 km. bat覺 y繹n羹nde T覺naztepe ad覺 ile bir maara bulunmaktad覺r. Bu maara yerli ve yabanc覺 turistler taraf覺ndan gezilmektedir.
Eski ad覺 ile Sand覺 olan k繹y ise; u anda 1990 y覺l覺nda yap覺lan idari d羹zenlemeler sebebiyle eskiden Bozk覺r 襤l癟esine bal覺 bir kasaba iken il癟elik stat羹s羹ne kavuturulan Yal覺h羹y羹k s覺n覺rlar覺 i癟inde kalm覺 olan Aras繹羹t K繹y羹d羹r.
Sand覺: Osmanl覺 Devleti Tahrir Defterlerinde; Ulu Sand覺 (B羹y羹k Sand覺) ve Ki癟i Sand覺 (K羹癟羹k Sand覺) ad覺 ile kay覺tlara ge癟miti.
Bu a癟覺klamalardan sonra Sand覺 Efs璽nesine konu olarak benzeyen, ancak baka varyantla s繹ylenen And Efs璽nesine ge癟ilmitir.

Efs璽nelere Ad覺n覺 Vermi Olan Sand覺 (Aras繹羹t) K繹y羹
Efs璽nelere Ad覺n覺 Vermi Olan Sand覺 (Aras繹羹t) K繹y羹.

AND EFSNES襤 :

Vaktiyle dal覺k m覺nt覺kadaki Arvana Beyliinin s覺n覺rlar覺 i癟inde m羹thi kurakl覺k oldu. G繹ller, bah癟eler, ormanlar hep kuruyup hayvanlar ve insanlar a癟l覺ktan 繹lmeye balad覺.
Halk覺n覺n maruz kald覺覺 bu felaket kar覺s覺nda iyiden iyiye bunalan Arvana Beyi, bo ve 覺ss覺z kalacak yurduna, halk覺n覺n 覺st覺rab覺na 癟areler bulmay覺 d羹羹nd羹. Adamlar覺ndan birini 癟a覺rarak:
- Hazinemin altunlar覺n覺 kat覺rlar覺n s覺rtlar覺na y羹klet. Garada bulunan Fasal Beyi dostumuza git, halimizi anlat. Altunlar覺 buday ve sair yiyecek maddeleri ile deitirip gel.emrini verdi.
Beyin adam覺, haz覺rlatt覺覺 kat覺rlara altunlar覺 ve ayr覺ca bir癟ok k覺ymetli hediyeleri y羹kleterek yola 癟覺kt覺. Bin bir m羹k羹l璽tla Fasal Beyinin yan覺na vard覺. Evvela k覺ymetli hediyeleri sundu. Fasal Beyi b繹yle k覺ymetli hediyelerle gelen bu zengin misafirleri o g羹n memnuniyetle kabul edip, yedirdi ve i癟irdi. Onlara izzet-i ikramlarda bulundu.
Ertesi g羹n, Arvana Beyinin el癟isi getirdii kat覺rlar y羹k羹 alt覺n覺 Fasal Beyinin huzuruna d繹kerek, a癟l覺ktan muzdaripler nam覺na, Beyinin ricalar覺n覺 arz ve bu altunlar mukabilinde budayla sair yiyecekler verilmesini rica etti.
Fasal Beyi, imdiye kadar g繹rmedii ve iitmedii bu ac覺 durum kar覺s覺nda bir hayli d羹羹nd羹kten sonra bir adam覺na, 癟ifte g繹zl羹 a癟覺k bir sand覺k yap覺lmas覺n覺, g繹zlerinden birine ekmek, dierine de altun doldurulmas覺n覺 ve k繹r bir insan覺nda huzuruna getirilmesini emretti.
襤stenilen k繹r, bir g繹z羹 altun dier g繹z羹 ekmek dolu sand覺k; el癟i ile birlikte oturan Fasal Beyinin huzuruna getirildi. Bey, k繹re hitaben sert bir sesle :
- Sand覺覺n i癟indekilerden ye! emrini verdi. Zavall覺 k繹r, elleriyle arad覺, tarad覺, sand覺覺n bir g繹z羹nde bulunan ekmei yiyip, alt覺nlar覺 b覺rakt覺.
Ayn覺 sand覺k 繹nce bir at覺n, sonra da bir itin 繹n羹ne konuldu. Bu hayvanlar覺n her ikisi de altunlara dokunmay覺p ekmei yedi.
Bunun 羹zerine Fasal Beyi 繹fkeli bir tav覺rla:
- G繹rd羹n羹z ya! K繹re verdim yemedi. Ata verdim yemedi. 襤te verdim yemedi. Ben nideyim bu altunlar覺! dedikten sonra :
- Buday besi bir at覺r.
Alt覺n k羹s羹 bir tat覺r.
Altunlar bana yaramaz.
Onlar覺 yollayana g繹t羹r羹n... dedi.
Bi癟璽re Arvana Beyinin el癟isi, getirdii altunlar覺 tekrar kat覺rlara y羹kleyerek 羹mitsizce memleketine d繹nd羹. Beyinin huzuruna 癟覺kt覺覺nda Fasalda g繹rd羹klerini anlatt覺.
O zamana kadar babadan kalma dostluk ve iyi m羹nasebetlerle ge癟inilen bir komu Beyinin bu a覺r muamelesinden gazaba gelen Arvana Beyi, aralar覺ndaki dostluk, komuluk m羹nasebetlerinin kald覺r覺lmas覺n覺 ve atas覺n覺n yak覺lm覺 v羹cudunun k羹l羹 kar覺t覺r覺lm覺 mukaddes arapla Fasal Beyi aleyhine and i癟ilmesini emretti.
Bu emir 羹zerine 癟alg覺c覺lar覺n intikam havalar覺 ile askerler mar s繹yleyip, ehrin b羹t羹n halk覺 da (hey... hey...) sesleri 癟覺kararak er meydan覺nda topland覺. Biraz sonra Beyde siyah bir at 羹zerinde adamlar覺yla er meydan覺ndaki yerine geldi ve unlar覺 s繹yledi:
- Altunlar覺m覺za mukabil bir avu癟 buday vermek istemeyen Fasal Beyi bize hakaret etmitir. G羹n羹 gelince intikam almak 羹zere mukaddes arapla and i癟iyorum.
Beyden sonra halk, Beylerinin huzurunda mukaddes arapla and i癟ti.
Bey, a癟l覺kla sefalet devam ettiinden halk覺n覺n bu felaketten kurtar覺lmas覺 amac覺yla bir kere de uzun zamandan beri aralar覺nda kanl覺 savalar neticesi kin ve intikam hisleri mevcut bulunan civar Beylerden Elb羹z Beyine m羹racaat覺 tecr羹be etmek istedi. Bir adam覺na :
- Altunlar覺 tekrar kat覺rlara y羹klet, komumuz Elb羹z Beyine git. Ba覺m覺za gelen bu felaket sebebiyle kendisiyle iyi komuluk m羹nasebetlerinin yeniden kurulmas覺n覺 ve bu altunlara mukabil halk覺m覺z i癟in budayla sair yiyecek maddeleri istediimizi s繹yle. dedi.
Elb羹z Beyinin kat覺na varan el癟i, iki komu Bey aras覺nda yeniden komuluk ve dostluk haklar覺n覺n tan覺n覺p m羹nasebet tesisi te

Yay覺nland覺覺 02 Austos 2006 tarihinden itibaren 62964 kez okundu.
G羹ncellenme Tarihi: 17 Ocak 2011

 

Son Yorumlar

@H羹seyin Ali KINA "Caminizi 25.03.2012 tarihinde gezip g繹rmek nasip oldu.Ger癟ekten 癟ok g羹zel bir..." devam覺
@evket "Yaz覺 baka g羹zel,K覺覺 baka g羹zel bu Bozk覺r neden bu kadar g羹zel." devam覺
@mehmet "Bozk覺r覺m覺zda bu t羹r faliyetlerin olmas覺 bir bozk覺rl覺 olarak gurur verici.Kan..." devam覺

Yeni Kat覺lanlar

imparator
ummuhan
konya42
alimeyre60
ahmet
sinan
kocatepe
alis
delikurt
macarlar

bozkir.net

Sitemizin i癟erii Creative Commons 3.0 ile lisanslanm覺t覺r.
襤癟eriimizin yazarlar覺m覺z taraf覺ndan 羹retilen k覺sm覺, ticari ama癟lar haricinde kaynak g繹sterilerek kullan覺labilir. Sitemiz hakk覺nda detayl覺 bilgi i癟in Hakk覺m覺zda b繹l羹m羹ne bakabilirsiniz.

RSS - Facebook - Twitter